Algemene voorwaarden

Drive the Dream B.V.

BMWTouringkopen.nl is een label van Drive the dream B.V. (hierna; ‘DtD’). KLIK HIER om de Algemene voorwaarden te downloaden en op te slaan.

ARTIKEL 1 DEFINITIES

1. In deze algemene voorwaarden worden de hierna volgende termen in de navolgende betekenis gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders is aangegeven. Verkoper : Dtd B.V. Koper: de wederpartij van Verkoper. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Verkoper en Koper.

ARTIKEL 2 ALGEMEEN

1. Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen verkoper en de koper waarop verkoper deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken. 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met verkoper, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. 3. Eventuele afwijkingen op deze algemene voorwaarden zijn slechts geldig indien deze uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

ARTIKEL 3 AANBIEDINGEN

1. Offerten en prijsopgaven blijven gedurende 7 dagen nadat zij zijn gedaan van kracht en komen daarna, bij gebreke van schriftelijke acceptatie binnen die termijn, te vervallen. 2. Levertijden en – eventuele – reparatieduur worden slechts bij benadering opgegeven en zijn nimmer fatale termijnen. 3. Indien zich tussen het tijdstip van totstandkoming van de koopovereenkomst zoals in lid 1 omschreven en het tijdstip van aflevering prijsverhogingen mochten voordoen ten gevolge van omstandigheden waar verkoper geen invloed op kan uitoefenen, bijvoorbeeld ten gevolge van verhoging van verschuldigde belastingen en/of accijnzen, fabrieksprijzen, wijzigingen in de valuta, verhoging van brandstofprijzen etc., behoudt verkoper zich het recht voor om dit prijsverschil aan koper door te berekenen. Zijnerzijds heeft koper alsdan het recht de koopovereenkomst te ontbinden zonder tot enige schadeloosstelling gehouden te zijn, mits deze ontbinding binnen 48 uur na kennisneming door koper van de prijsverhoging, per aangetekende brief gericht aan verkoper wordt ingeroepen.

ARTIKEL 4 TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

1. De overeenkomst komt tot stand door tijdige aanvaarding door de koper van verkopers aanbod.

ARTIKEL 5 EIGENDOMSVOORBEHOUD

1. Verkoper blijft volledig eigenaar van de geleverde zaak tot het moment dat de koopprijs volledig is voldaan. Ook indien het voertuig al op naam geregistreerd staat.

ARTIKEL 6: BETALING

1. De uit de koopovereenkomst voortvloeiende verplichting van koper tot betaling van de koopsom aan verkoper is een brengschuld. 2. Tenzij uitdrukkelijk anders wordt overeengekomen dient de volledige koopsom aan verkoper te zijn voldaan voordat de levering plaatsvindt. 3. Indien koper niet tijdig en/of niet volledig voldoet aan zijn hierboven omschreven betalingsverplichting is koper door dat enkele feit in verzuim, derhalve zonder dat enige ingebrekestelling noodzakelijk is. Koper is met ingang van het moment waarop hij in verzuim verkeert aan verkoper een vertragingsrente over de geheel of gedeeltelijk onbetaalde koopsom ad 2% per maand verschuldigd waarbij een gedeelte van de maand voor een volle maand wordt gerekend. Dit laat onverlet de verplichting van koper om de gehele hoofdsom, vermeerderd met eerdergenoemde rente, aan verkoper te voldoen. 4. Indien en zodra koper in verzuim verkeert is hij tevens gehouden aan verkoper te vergoeden alle mogelijke kosten die verkoper zowel in als buiten rechten moet maken in verband met de invordering van de koopsom. De buitengerechtelijke invorderingskosten bedragen in dat geval tenminste 15% van de hoofdsom te vermeerderen met BTW.

ARTIKEL 7: VERKOOP EN INRUIL

1. Indien de koopsom geheel of gedeeltelijk door koper wordt voldaan door inruil van een hem in eigendom toebehorende auto en koper in afwachting van de levering van de gekochte auto de in te ruilen auto blijft gebruiken, wordt de in te ruilen auto eerst eigendom van de verkoper nadat de levering en feitelijke overdracht van die auto heeft plaatsgevonden. Tijdens het voortgezet gebruik van de in te ruilen auto door koper tussen het moment van het sluiten van de koopovereenkomst en het moment van levering van de in te ruilen auto aan verkoper zijn alle kosten verband houdend met en alle schade aan de te ruilen auto, door welke oorzaak dan ook ontstaan, voor rekening en risico van koper.

ARTIKEL 8 ONDERZOEK

1. De koper is gehouden het geleverde op het moment van (af)levering, doch in ieder geval binnen zo kort mogelijke termijn te (doen) onderzoeken. Daarbij behoort de koper te onderzoeken of kwaliteit en kwantiteit van het geleverde overeenstemmen met hetgeen is overeengekomen, althans voldoet aan de eisen die daaraan in het normale (handels-) verkeer gelden. 2. Eventuele zichtbare tekorten behoren binnen drie dagen na levering schriftelijk aan verkoper te worden gemeld dit met gelijktijdige overhandiging van het bewijs en de gebrekkige zaak, tenzij dit onmogelijk dan wel onredelijk bezwarend is. 3. Een niet zichtbaar gebrek dient de koper binnen vijf dagen na ontdekking te melden aan verkoper met inachtneming van het in het vorig lid van dit artikel bepaalde. Na verloop van deze termijn is verkoper gerechtigd alle kosten voor reparatie of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijd-kosten in rekening te brengen. 4. Indien ingevolge het vorig lid tijdig wordt gereclameerd, blijft de koper verplicht tot afname en betaling van de gekochte zaken. Wenst de koper gebrekkige zaken te retourneren, dan geschiedt zulks met voorafgaande schriftelijke toestemming van de verkoper en op de wijze zoals door verkoper aangegeven. 5. De garantiebepalingen zijn alleen van toepassing op de draaiende delen in de motor en transmissie. Alle onderdelen die aan of op de motor en transmissie hangen (turbo,gasklephuis, elektronica en dergelijke) vallen hier buiten. 6. De garantie wordt door de verkoper verleend voor een periode zoals contractueel is afgeproken na afgifte van dit bewijs/factuur. De garantie geldt voor de koper en niet voor opvolgende rechtverkrijgenden. Door de garantie worden de wettelijke rechten die dekoper niet handelend in de uitoefening van beroep of bedrijf uit dien hoofde heeft onverlet gelaten. 7. Reparaties of vervanging van onderdelen ter gelegenheid van normale gebruikelijke onderhoudsbeurten, voor zover niet voortvloeiend uit de gebrekkige uitvoering van de voor de aflevering door de verkoper verrichte onderhoudsbeurt, vallen niet onder de garantie. 8. Evenmin vallen onder de garantie ontstane defecten, die het gevolg zijn van opzet, verkeerd gebruik of reparaties, die niet in verkopers bedrijf of in diens opdracht zijn verricht. Evenmin bestaat er aanspraak op garantie bij schade, ontstaan door deelneming aan snelheidswedstrijden en snelheidsproeven. 9. Niet onder de garantie vallen defecten die zijn ontstaan buiten de Europese Economische Ruimte, tenzij de koper kan bewijzen dat de defecten niet zijn ontstaan door de van de Europese Economische Ruimte afwijkende omstandigheden aldaar (inferieure wegen en brandstof etc.). 10. De koper dient zich voor de uitvoering van de garantie altijd tot de verkoper te wenden, tenzij de noodzaak tot onmiddellijk herstel zich elders heeft voorgedaan en dit door de koper kan worden aangetoond aan de hand van de door de reparateur verstrekte gegevens en/of aan de hand van de kapotte onderdelen. Wel dient de koper voor reparatie contact op te nemen met de verkoper om hem hiervan op de hoogte te stellen. 11. De garantie strekt zich niet uit tot het vergoeden van schade aan personen en zaken ten gevolge van het breken of defect raken van onderdelen of welke verdere kosten hieruit ook voor de koper mochten ontstaan. 12. Een koper die klachten heeft over de uitvoering van een garantie dient zich eerst tot de verkoper te wenden, alvorens zich te wenden tot een advocaat of dergelijke. 13. Het garantiebewijs mag niet worden aangevuld of gewijzigd.

ARTIKEL 9: ONTBINDING, OPZEGGING

1. Indien en zodra koper in verzuim is op grond van artikel 6 lid 3 heeft verkoper het recht de koopovereenkomst middels een aangetekende brief aan koper te ontbinden ten gevolge waarvan voor koper de verplichting ontstaat aan verkoper te vergoeden alle kosten, waaronder begrepen de door verkoper geleden schade, de in artikel 6 lid 3 genoemde rente en de door verkoper gederfde winst, veroorzaakt doordat koper toerekenbaar is tekortgeschoten in de nakoming van de tussen partijen gesloten overeenkomst. 2. Indien en zodra de koopovereenkomst door verkoper ontbonden wordt omdat koper in de nakoming van zijn verplichtingen uit hoofde van de koopovereenkomst tekort schiet is koper aan verkoper een boete verschuldigd ter grootte van 15% van de overeengekomen koopprijs. Dit boetebeding laat onverlet de mogelijkheid voor verkoper om jegens koper aanspraak te maken op vergoeding van de volledige door verkoper geleden schade, indien deze de genoemde boete overschrijdt.

ARTIKEL 10 OVERMACHT

1. Partijen zijn niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting, indien zij daartoe gehinderd worden als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor hun rekening komt. 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop verkoper geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor verkoper niet in staat is de verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van verkoper worden daaronder begrepen. 3. Verkoper heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen, indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat verkoper zijn verbintenis had moeten nakomen. 4. Partijen kunnen gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij. 5. Voor zoveel verkoper ten tijde van het intreden van overmacht inmiddels gedeeltelijk zijn verplichtingen uit de overeenkomst is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is verkoper gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De koper is gehouden deze factuur te voldoen als ware het een afzonderlijk overeenkomst.

ARTIKEL 11 GESCHILLEN

1. De rechter in de vestigingsplaats van verkoper is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de kantonrechter bevoegd is. Niettemin heeft verkoper het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter. 2. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

ARTIKEL 12 TOEPASSELIJK RECHT

1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en de koper is Nederlands recht van toepassing. Het Weens koopverdrag is uitdrukkelijk uitgesloten. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend.

ARTIKEL 13 WIJZIGING, UITLEG EN VINDPLAATS VAN DE VOORWAARDEN

1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd ten kantore van de Kamer van Koophandel te Amsterdam. 2. Ingeval van uitleg van de inhoud en strekking van deze algemene voorwaarden, is de Nederlandse tekst daarvan steeds bepalend. 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkoming van de overeenkomst. 4.Afwijkingen, waaronder begrepen aanvullingen dan wel uitbreidingen van deze Algemene Voorwaarden, zijn uitsluitend geldig indien deze schriftelijk zijn vastgelegd.

 

Open chat
1
Kan ik je helpen?
Hallo, kan ik je helpen? Neem dan contact met me op via whatsapp.
Powered by